Politikken

Kommunevalgprogram 2019-2021

STERKERE FELLESSKAP

Rita Hirsum Lystad, ordførerkandidat

Frogn Arbeiderpartis partiprogram 

2019-2023

Sterkere fellesskap gir oss trygghet og muligheter til alle. 

Frogn Arbeiderparti vil prioritere

 trygg oppvekst, gode bomiljøer og bærekraftig lokalsamfunn.

Vi vil arbeide for at velferdsgoder blir fordelt og basert på

Frihet – Likhet – Solidaritet  


Kommunen – grunnmuren for velferdssamfunnet

Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger som gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte innbygger. Vi vil bidra til at ansvaret kommunen har for barnehage, skole, helse, omsorg og andre viktige samfunnsoppgaver sikres for alle innbyggere i Frogn kommune. Gjennom lokaldemokratiet skal vi ivareta velferd og sikre verdiskaping og trivsel i hele kommunen.

Alle innbyggere skal føle tilhørighet til lokalsamfunnet og nærhet til beslutningstakerne i kommunen. Innbyggere i Frogn skal ha innflytelse på samfunnsutviklingen, og det skal legges til rette for at de skal kunne påvirke utviklingen av kommunen. Kommunen er en sentral utviklingsaktør og skal bidra til næringsutvikling i kommunen.

God kommuneøkonomi er viktig for utviklingen av framtidas lokalsamfunn. Men også klimaendringer, tilflytting og fraflytting, høy levealder, ny teknologi og økt reisevirksomhet påvirker vår hverdag. Det gjør at vi må stille nye og andre krav til hvordan kommunen vår skal fungere.    

I Frogn kommune vil Arbeiderpartiet prioritere at unge skal kunne etablere seg i kommunen, ved at det bygges mindre og rimeligere boliger slik at barnefamilier kan etablere seg i trygge bo- og oppvekstmiljøer. Vi vil sikre gode helhetlig velferdstjenester som bidrar til god folkehelse. Derfor vil vi legge til rette for forebyggende tiltak i alle ledd. Med en økende andel eldre innbyggere har vi et særlig ansvar å ivareta. Alle eldre innbyggere i kommunen skal sikres en god alderdom og kunne få leve aktive liv.

Kunnskap er en avgjørende forutsetning for utviklingen av framtidens kommune. Derfor må de ansatte i Frogn kommune få videreutvikle sin kompetanse og det må rekrutteres ansatte med høy fagkompetanse på sitt fagområde.

Arbeiderpartiet vil sikre Frogn kommunes særegne kulturhistoriske verdier, kultur og frivillighet, sikre en bærekraftig forvaltning av natur og miljø og legge til rette for et aktivt friluftsliv til vanns og til lands.


Godt valg!

Hilsen Rita Hirsum Lystad